โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผชร.)

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผชร.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดภารกิจทีดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคารและภาคส่วนต่างๆ มีการอนุรักษ์พลงังานและใช้พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน)” เป็นการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 5 วัน โดยเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 วัน และภาคปฏิบัติจำนวน 1 วัน และมีการทดสอบความรู้จากข้อสอบมาตรฐานในวันที่ 6 ซึ่งใช้เวลาการสอบ 3.0 ชั่วโมง โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท่านละ 4,200 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

 

หัวข้อวิชาการฝึกอบรม

1. กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.1  ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

1.2  พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1.3  การจัดการพลังงาน

1.4  การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

2. การจัดการพลังงานในโรงงาน

2.1  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

2.2  ระบบไฟฟ้ากำลังและการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

2.3  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

2.4  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบอากาศอัด

2.5  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม

2.6  เครื่องมือวัดทางความร้อน

2.7  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไอน้ำ

2.8  การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม

2.9  การอนุรักษ์พลังงานโดยการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

2.10 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบทำความเย็น

2.11 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

3. การดำเนินการอนุรักษ์พลงังานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.1  ปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (รายกลุ่ม)

3.2  ปฏิบัติการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (รายบุคคล)

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 1 ปี

4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ฟิสิกส์และพลังงานหรือเทียบเท่า) หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

1. วุฒิบัตรแสดงการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

2. คู่มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้จัดทำรายงานการจัดการพลังงานและวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน

3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานโรงงานละ 2 มาตรการ

4. รางวัลจากผลการทดสอบความรู้

5. ทำเนียบรุ่นของการฝึกอบรม

 

เอกสารหลักฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป

2. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หน้าที่1)

 

ท่านที่สนใจกรุณาส่งเอกสารสมัครอบรมมาทางไปรษณีย์เท่านั้น !! (ไม่รับเอกสารทางแฟกซ์ หรือ ทางอีเมล)

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

11/6 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คุณสโรชา (เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม)

โทรศัพท์ : 02-691-9533-4 ต่อ 11 โทรสาร : 02-691-9535

มือถือ : 085-151-7993

Email : econ_training@hotmail.com

(ในวันเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.)

 

หมายเหตุ

1. สถานประกอบการสามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมแห่งละไม่เกิน 2 ท่าน

2. กรณีกำหนดการฝึกมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการฝึกอบรมภายใน 2 สัปดาห์

3. ผู้สมัครอบรมไม่ต้องส่ง แบบ บพช.1 ให้กับบริษัทฯ

กำหนดการอบรม

รุ่นที่สถานที่ฝึกอบรมจังหวัดกำหนดการฝึกอบรมกำหนดการสอบ
1โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ14 - 18 พ.ค.61(เสาร์) 19 พ.ค.61
เต็มแล้ว 2/03/61
2โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ21 - 25 พ.ค.61(เสาร์) 26 พ.ค.61
เต็มแล้ว 8/03/61
3โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ4 - 8 มิ.ย.61(เสาร์) 9 มิ.ย.61
เต็มแล้ว 20/03/61
4โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ11 - 15 มิ.ย.61(เสาร์) 16 มิ.ย.61
เต็มแล้ว 27/03/61
5โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ18 - 22 มิ.ย.61(เสาร์) 23 มิ.ย.61
เต็มแล้ว 30/03/61
6โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ25 - 29 มิ.ย.61(เสาร์) 30 มิ.ย.61
เต็มแล้ว 10/04/61
7โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ2 - 6 ก.ค.61(เสาร์) 7 ก.ค.61
เต็มแล้ว 3/05/61
8โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ9 - 13 ก.ค.61(เสาร์) 14 ก.ค.61
เต็มแล้ว 10/05/61
9โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ16 - 20 ก.ค.61(เสาร์) 21 ก.ค.61
เต็มแล้ว 30/05/61
10โรงแรมเดอะซีซั่นส์ พัทยาชลบุรี20 - 24 ส.ค.61(เสาร์) 25 ส.ค.61
เต็มแล้ว 14/06/61
11โรงแรมเดอะซีซั่นส์ พัทยาชลบุรี27 - 31 ส.ค.61(เสาร์) 1 ก.ย.61
เต็มแล้ว 28/06/61
12โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยองระยอง3 - 7 ก.ย.61(เสาร์) 8 ก.ย.61
เต็มแล้ว 13/07/61
13โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยองระยอง10 - 14 ก.ย.61(เสาร์) 15 ก.ย.61
เต็มแล้ว 07/08/61
14โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ24-28 ก.ย. 61(เสาร์) 29 ก.ย.61
เต็มแล้ว 04/07/61
15โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ1 - 5 ต.ค. 61(เสาร์) 6 ต.ค.61
เต็มแล้ว 07/08/61
16โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์นกรุงเทพ8 - 12 ต.ค. 61(เสาร์) 13 ต.ค.61
เต็มแล้ว 17/08/61

 

เอกสาร Download

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครอบรม ผชร.ประจำปี 2561 (PDF)

ใบสมัครอบรม ผชร.ประจำปี 2561 (Word)

กำหนดการอบรมในแต่ละวัน

รายละเอียดการชำระเงิน