โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ ปี 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ ปี 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจที่ดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคาร และภาคต่างๆ มีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม ทาง พพ.จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy.4.0) ในระบบปรับอากาศ” ให้กับสถานประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมี

คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
 • เป็นสถานประกอบการที่ใช้ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (แบบรวมศูนย์)
 • สามารถส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกินหน่วยงานละ 2 ท่าน
 • สถานประกอบการมีความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยมีผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารธุรกิจ
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ อุตสาหการ

หัวข้อวิชาฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน

 • ความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
 • มาตรฐานและการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
 • การตรวจวัดการใช้พลังงานแบบออนไลน์
 • การวิเคราะห์ด้านการเงินและการเลือกซื้อ
 • การควบคุมการทำงานและบำรุงรักษา
 • การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ภาค ระยะเวลา 3 วัน

 • อบรมภาคทฤษฎี ระยะเวลา 1 วัน
 • อบรมภาคปฏิบัติพร้อมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำมาตรการ ระยะเวลา 1 วัน
 • ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการต้นแบบ ระยะเวลา 1 วัน

Download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ (ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกอบรม)

0-2691-9533-4 (18) หรือ 085-177-7054

โทรสาร : 0-2691-9535

E-mail : econ.ener55@gmail.com

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 08.30-17.30 น.)